Privacybeleid Proserve

Privacybeleid

Dit privacybeleid informeert u over de privacyvoorwaarden die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens door Proserve B.V. (“Proserve”) en/of andere entiteiten van onze groepsmaatschappijen die onderdeel zijn van team.blue nl B.V.

Wie zijn wij?

Wij zijn Proserve, gevestigd aan de Oostmaaslaan 71 (15e etage), 3063 AN te Rotterdam. Wij zijn de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens met behulp van de website www.proserve.nl (de “Website”). Bij vragen over dit privacybeleid kunt u ons per e-mail bereiken op info@proserve.nl.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Het gaat hier onder andere om namen en contactgegevens van vertegenwoordigers van klanten en partners. Informatie als IP-adressen, hoe u onze website gebruikt en op welke links u klikt, kunnen ook als persoonsgegevens worden gekenmerkt.

Aan het verwerken van persoonsgegevens zijn bijzondere wettelijke voorschriften verbonden. Wanneer wij persoonsgegevens van gebruikers of klanten verwerken, houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doelen en rollen

Proserve verwerkt vanuit verschillende rollen en met verschillende doelen persoonsgegevens. Deze rollen, verwerkingsverantwoordelijke en verwerker, zijn beschreven in de AVG. De verwerkingsverantwoordelijke is degene die doel en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens bepaalt. Daar geldt een groot aantal wettelijke verplichtingen voor.

De verwerker verwerkt de persoonsgegevens alleen in opdracht van een derde partij. Hier zijn ook bepaalde wettelijke verplichtingen van toepassing. Deze zijn echter anders van die voor een verwerkingsverantwoordelijke. De reden hiervoor is dat in de laatste rol het gebruik van de persoonsgegevens grotendeels wordt bepaald door de verwerkingsverantwoordelijke.

Onderstaande opsomming geeft aan hoe wij vanuit het perspectief van verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken.

Marketing (gegevens die wij verzamelen)

Proserve heeft om diensten te kunnen leveren en om (toekomstige) klanten te kunnen bereiken persoonsgegevens nodig. Voor het gebruik van deze persoonsgegevens is Proserve verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Wij verzamelen gegevens en slaan deze op voor zover deze noodzakelijk zijn in het kader van het leveren van onze diensten.

Onderstaande opsomming geeft aan welke gegevens wij mogelijk verzamelen en met welke grondslag wij dit doen:

Bedrijfsnaam;
Contactpersoon;
Telefoonnummer;
E-mailadres;

Gegevens die wij verzamelen met behulp van geautomatiseerde middelen

Ook verzamelen wij bepaalde gegevens met behulp van cookies die wij plaatsen bij uw bezoek aan deze Website. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website op de harde schijf van uw computer of uw mobiele apparaat zet op het moment dat u de website bezoekt. Cookies bevatten informatie die kan worden geraadpleegd door de partij die de cookie heeft geplaatst, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen de beheerder van de Website zelf (‘first party cookies’) of een derde partij (‘third party cookies’).

U heeft zelf controle over cookies en kunt de plaatsing daarvan weigeren door de cookie-instellingen in uw browser aan te passen. De meeste browsers geven aan op welke wijze u de plaatsing van cookies kunt weigeren, op welke wijze u geïnformeerd wordt over de plaatsing van een cookie, en hoe u geplaatste cookies kunt verwijderen. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het echter zijn dat u deze Website niet (volledig) kunt gebruiken. 

Op deze Website gebruiken wij cookies voor de volgende doeleinden:

om te bepalen of u de Website al eerder heeft bezocht en u te informeren over welke gegevens u heeft verstrekt tijdens een eerder bezoek. Deze cookies worden geplaatst door het domein www.proserve.nl en blijven op uw computer of mobiele apparaat staan voor een periode van 30 dagen;

om websitestatistieken te verzamelen zodat kan worden geanalyseerd op welke wijze bezoekers deze Website gebruiken, zoals welke pagina’s worden bezocht, hoe lang pagina’s worden bezocht en op welke wijze bezoekers door de Website navigeren. Deze cookies worden geplaatst door het domein www.proserve.nl en blijven op uw computer of mobiele apparaat staan voor 30 dagen.

Op welke wijze gebruiken we de gegevens die we hebben verzameld?

Wij zullen de gegevens die wij over u hebben verzameld niet verkopen aan derden of anderszins openbaar maken, behoudens op de wijze als hieronder beschreven.

Wij kunnen gegevens die wij van u hebben verkregen of over u hebben verzameld met behulp van de Website aan dienstverleners verstrekken die wij hebben ingeschakeld om bepaalde diensten namens ons te verrichten, zoals het hosten of het beheren van deze Website of het analyseren van gegevens. Wij zullen met dergelijke dienstverleners contractueel overeenkomen dat zij passende waarborgen zullen hanteren ten aanzien van de bescherming van de gegevens die zij namens ons verwerken.

Het kan zijn dat wij gegevens over u openbaar moeten maken op grond van een wettelijke voorschrift, op last van toezichthouders of andere overheidsorganen, om onze rechten te beschermen of te verdedigen, of om illegale activiteiten, vermeende fraude, of schendingen van de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Website dan wel andere toepasselijke voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of tegen op te treden.

Ook behouden wij ons het recht voor om gegevens die wij over u hebben verzameld, over te dragen in het geval dat wij (een gedeelte van) onze bedrijfsactiviteiten verkopen of overdragen.

Binnen het concern waartoe Proserve behoort kunnen uw gegevens binnen de Europese Unie worden uitgewisseld voor de hiervoor genoemde doeleinden. Uitwisseling binnen het concern speelt met name voor marketingdoeleinden en activiteiten van intern beheer (waaronder interne analyses). Uiteraard worden niet meer gegevens uitgewisseld dan redelijkerwijs noodzakelijk.

Delen van gegevens

Wij gebruiken de gegevens die wij over u verzamelen met behulp van de Website om te analyseren hoe u ons heeft gevonden, en waar u op de Website bent binnen gekomen. Ten behoeve van dit doeleinde bewaren wij de gegevens gedurende 30 dagen nadat u deze aan ons heeft verstrekt, dan wel met behulp van geautomatiseerde middelen hebben verzameld.

Ook kunnen wij de gegevens die wij over u verzamelen met behulp van de Website gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, industriestandaarden en ons beleid.

Beveiliging

De beveiliging van gegevens is voor ons belangrijk en we zullen dan ook redelijke, passende beveiligingsmaatregelen treffen om de persoonsgegevens die wij verzamelen te beschermen. Conform de verplichtingen uit de AVG spannen wij ons in om middels dit beveiligingsniveau, gelet op de stand van de techniek, voldoende waarborgen in te bouwen om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Uw rechten

Wij zijn ons ervan bewust dat u de volgende rechten heeft met betrekking tot uw gegevens: 

  • Het recht om uzelf vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot ons te wenden met het verzoek u mede te delen of over u persoonsgegevens worden verwerkt;
  • Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens over u ten behoeve van direct marketing; 
  • Het recht om persoonsgegevens over u te laten verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen als deze feitelijk onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt;
  • Het recht om verzet aan te tekenen tegen de legitieme verwerking van persoonsgegevens over u vanwege uw bijzondere persoonlijke omstandigheden;
  • Het recht om vergeten te worden (vergetelheid); dit recht houdt in dat een organisatie in een aantal gevallen iemands persoonsgegevens moet wissen. U kunt bij organisatie vragen om uw gegevens te verwijderen met een beroep op dit recht;
  • Het recht om uw bestaande toestemming in te trekken voor gegevensverwerking. U heeft het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken.

Als u op basis van bovenstaande rechten een verzoek wilt indien bij ons, dan kunt u daarvoor een e-mail sturen naar info@proserve.nl. We kunnen u om bewijs van uw identiteit vragen ten behoeve van verificatiedoeleinden. We streven ernaar om binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn op uw verzoek te antwoorden.

Wijzigingen met betrekking tot dit privacybeleid

We houden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen en zullen gewijzigde versies van dit privacybeleid op deze Website plaatsen. Onderaan deze pagina ziet u de datum wanneer het privacybeleid voor het laatst is gewijzigd. We raden u aan om geregeld het privacybeleid te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen.

Dit privacybeleid is laatst gewijzigd op: 27 februari 2024.